Đào tạo

Ngày 28-04-2014

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA LIÊN THÔNG

.

1. Mã  ngành:52720501

2. Thời  gian đào  tạo: 1,5 năm (18 tháng)

3. Đối  tượng: Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành theo quyết định số: 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/02/2008 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Mọi công dân việt nam có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:

- Văn hoá: Tốt nghiêp trung học phổ thông; trung học bổ túc hoặc tương đương.

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa trung cấp chính quy.

- Sức khoẻ: Theo tiêu chuẩn  quy định của Bộ Y tế ;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời gian, tất cả các giấy tờ liên quan phải hợp pháp, đóng lệ phí đăng ký dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Hình  thức  đào  tạo: Liên thông, chính qui

       Liên thông, vừa làm vừa học

5. Chức danh khi tốt  nghiệp: Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

6. Quy trình đào tạo: Thực hiện theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng:

- Đào tạo chính quy: Thực hiện theo quy chế 25/2006, được ban hành theo quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm (tại chức): Thực hiện theo quy chế 36/2007, được ban hành theo quyết định số: 36/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:

- Thực hiện theo học chế mềm dẻo;

- Kết hợp niên chế với học phần;

- Quá trình đào tạo tổ chức theo khoá học và năm học. Một năm học có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có  ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra. 

7. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người  Điều dưỡng có phấm chất đạo đức và thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ Cao đẳng để thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng, phònh bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân, có khả năng tham gia tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

8. Chuẩn đầu ra

Được ban hành theo quyết định số: 69/QĐ-CĐYT, ngày 17/2/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên:

8.1 Về thái độ :

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận với công việc, ân cần, chu đáo, tôn trọng người bệnh và nhân dân, thực hiện tốt 12 điều quy định về Y đức của Bộ Y tế;

- Khiêm tốn học tập vươn lên.

8.2. Về kiến thức: Có khả năng trình bầy:

- Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ ;

- Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;

- Luật pháp chính sách của  Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;  

9.3.Về kỹ năng:

- Thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh;

- Thực hiện được đầy đủ  và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng;

- Lập kế hoạch, thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;

- Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo các cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế;

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp phòng, chống dịch;

- Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng động;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ;

- Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

Các bài liên quan