Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng Đào tạo

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 Điện thoại: 0208.3846630

1. Chức năng:

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường.

- Giúp Ban Giám hiệu trong việc xây dựng và chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển trường.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện;- Phối hợp với các bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung. Xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy - học tập;

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác tuyển dụng, đào tạo và ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng theo nhu cầu phát triển của trường;

 - Tổ chức các chương trình tuyển sinh hằng năm, tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp và thi học kỳ. Quản lý chặt chẽ kết quả thi, kết quả học tập, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên, học sinh theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và của Nhà trường. Tham mưu cho Ban Giám hiệu, các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy. Kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của tất cả Giảng viên để Nhà trường thanh toán tiền giảng dạy;

- Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Nhà trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ;

 - Quản lý chất lượng học tập của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Tham gia vào các Hội đồng thi tuyển sinh, xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp;

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành;

- Phối hợp với các bộ môn thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học trong nhà trường;

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi hàng năm, tham gia tổ chức đoàn giáo viên thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi Khối Trường của Tỉnh.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo của nhà trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Bế Thu Hà

Trưởng phòng

0915009038

behacdytn@gmail.com

2

ThS.Phan Thanh Ngọc

Phó phòng

0975496780

phanthanhngoc1980@gmail.com

3

ThS.Tạ Phương Thùy

Giảng viên

0949784977

thuyptsinh@gmail.com

4

ĐDCKI.Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

0945284444

hangdtcdyt@gmail.com

5

ĐH.Đặng Trần Trang Nhung

Giảng viên

0989714222

nhungdtt.91@gmail.com

6

DS.Hoàng Thu Trang

Giảng viên

0974898845

hoang.trang8889@gmail.com

 

 

 

 

Các bài liên quan