Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng Đào tạo

.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUAN HỆ QUỐC TẾ

 Điện thoại: 0280.3846630

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo các hệ đại học, các loại hình đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), quan hệ quốc tế (QHQT) và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

Quản lý đào tạo

- Xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo, lập chương trình, kế hoạch đào tạo chính quy, không chính quy, đại học văn bằng 2 (nếu có), liên thông, hoàn chỉnh kiến thức đại học theo định hướng phát triển của trường.
- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu đào tạo để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung, dài hạn của trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.
- Đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, liên thông, đại học văn bằng 2 (nếu có) . Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ từ việc lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và báo cáo cấp trên.
- Đề xuất và kết hợp với phòng công tác HSSV thực hiện công tác phân ngành đào tạo hàng năm cho sinh viên hệ chính quy.
- Phối hợp với các khoa, bộ môn, . Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với Hiệu trưởng nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đại học, sau đại học trong trường.
- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kỳ và năm học. Phối hợp với các đơn vị đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý hiệu quả trang thiết bị phục vụ đào tạo.
- Quản lý lưu trữ các kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tất cả các khoá được đào tạo tại trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc xác định kết quả học tập của mỗi HSSV. Được phép sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy chế.
- Là uỷ viên thường trực các hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, hội đồng khoa học - đào tạo, tham gia các hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp SV, xét lên lớp, ngừng học, thôi học.
- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo theo các quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với SV.
- Quản lý lưu trữ: Điểm thi tuyển sinh, điểm học phần, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi học phần của sinh viên hệ vừa làm vừa học theo quy định.
- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn,... liên quan đến công tác đào tạo.
- Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ chính quy cho các khoa, bộ môn và giảng viên trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, quản lý sinh viên trong quá trình học tập.
- Tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, phòng CTHS-SV để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của trường.
- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ đại học; Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường và cấp trên.
- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị, thực hiện hợp đồng mời giáo viên thỉnh giảng và các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo.
- Quản lý và sử dụng lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được trường giao.

Quản lý công tác biên soạn, in ấn giáo trình:

- Lập kế hoạch biên soạn và in ấn giáo trình để Hiệu trưởng phê duyệt. Đôn đốc các bộ môn, khoa, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng, phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch in ấn, xuất bản các tài liệu, giáo trình đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo đại học không chính quy.
- Phối hợp với bộ phận tài vụ của trường lập các hợp đồng đào tạo với các địa phương, tổ chức theo dõi và thanh lý hợp đồng.

Quản lý công tác NCKH và chuyển giao công nghệ:

- Xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về NCKH, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ của trường.
- Hướng dẫn các khoa, bộ môn lập kế hoạch NCKH và chuyển giao công nghệ. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của trường. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá các đề tài NCKH.
- Tổ chức Hội nghị cấp trường về công tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các bộ môn, các phòng chỉ đạo hội nghị khoa học sinh viên; Quản lý khối lượng hoạt động khoa học của các đơn vị và cá nhân trong toàn trường; Tổng hợp và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH và công nghệ.
- Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
- Phối hợp với phòng Tổng hợp (bộ phận tài chính) lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí NCKH, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ của trường với cấp trên.
- Giúp Ban giám hiệu chỉ đạo việc đề xuất các nhiệm vụ NCKH, các chương trình NCKH và xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, dự án đầu tư tăng cường năng lực NCKH và Công nghệ của trường.
- Phối hợp với phòng CNTT-TV tăng cường cập nhật thông tin khoa học, công nghệ trên trang website của trường và các phương tiện thông tin khác; chủ trì việc xuất bản các ấn phẩm về hoạt động khoa học và công nghệ.

Công tác quan hệ quốc tế:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những chủ trương và những nội dung hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó nhằm tranh thủ nguồn tài trợ về cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ và NCKH.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế; đón tiếp và làm việc với khách quốc tế, đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật.
- Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Hành chính- Tổ chức và các đơn vị có liên quan tư vấn cho Hiệu trưởng về việc xét cử nhân sự đi công tác, học tập ở nước ngoài.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUAN HỆ QUỐC TẾ

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

 Ths. Bế Thu Hà  Phó trưởng phòng      
Bs. Đào Trọng Tuyên  Phó trưởng phòng     
Ths. Tạ Phương Thùy  Cán bộ phòng     
Ths. Bùi Văn Sơn  Cán bộ phòng     
Ths. Phan Thanh Ngọc  Cán bộ phòng     
Ths. ngô Thúy Hà  Cán bộ phòng     
CN. Hoàng Anh Đức  Cán bộ phòng     
CN. Đặng Trần Trang Nhung  Cán bộ phòng     
CN. Hoàng Mỹ Dung  Cán bộ phòng     
CN. Lê Việt anh  Cán bộ phòng     
CNĐD.Nguyễn Thị Thu Hằng  Cán bộ phòng   
Trần Mỹ Duyên  Cán bộ phòng - Thủ thư  
Cao Thị Thanh Thảo  Cán bộ phòng - Thủ thư    

Các bài liên quan