Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Mác - Lenin

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN MÁC - LENIN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Thị Lệ Ninh

Trưởng bộ môn

0966222868

Leninhcdyttn@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Thị Phương Thùy

Giảng viên

0985434307

phuongthuy1421984@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Thị Thúy Hường

Giảng viên

0961068689

thuyhuongcdy86@gmail.com

4

ThS.Lê Hòa Bình

Giảng viên

0972752539

lehoabinh87cdyttn@gmail.com

5

ThS.Vũ Thị Hương Trà

Giảng viên

0967422888

huongtracdy@gmail.com

6

ThS.Trịnh Thị Mai

Giảng viên

0166377916

trinhmaitt@gmail.com

7

CN.Vũ Thị Lệ

Giảng viên

0974295347

vuthile2807@gmail.com

Các bài liên quan