Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng quản lý HSSV

.

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

Điện thoại: 0280.3646812

1. Chức năng

Phòng CTHS-SV có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác HSSV, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác HSSV nội, ngoại trú và các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

Công tác học sinh sinh viên:

- Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên (HSSV) trúng tuyển vào trường (các hệ chính quy, vừa làm vừa học và hệ liên kết đào tạo do trường cấp bằng). Sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học. Chỉ định ban cán sự lâm thời của lớp sinh viên mới nhập học. Xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào học tại trường. Phối hợp với Trung tâm học liệu Đại học Thái Ngyên làm thẻ HSSV, thẻ ký túc xá, thẻ thư viện cho HSSV.
- Phối hợp với Y tế tổ chức công tác khám sức khoẻ cho HSSV mới nhập trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định hiện hành. Báo cáo nhà trường xử lý theo quy định những trường hợp HSSV không đủ sức khỏe để tham gia học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các bộ phận có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.
- Phối hợp với phòng ĐT-KH&QHQT, “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học, đầu khoá học, cuối khoá học cho HSSV theo nội dung, hướng dẫn của ĐHTN và của BGD&ĐT.
- Phối hợp với bộ môn tiến hành phân loại xếp hạng HSSV theo học kỳ, năm học, khoá học theo quy chế hiện hành. Đề nghị lãnh đạo nhà trường biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với HSSV vi phạm Nội quy, Quy chế. Giải quyết các thủ tục hành chính chuyển và trả các HSSV bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học về địa phương. Phối hợp với gia đình HSSV trong việc giáo dục và rèn luyện HSSV.
- Tổ chức xét cấp học bổng, kể cả học bổng do các tổ chức trong và ngoài nước và cá nhân tài trợ; trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho HSSV theo chế độ hiện hành. Đôn đốc việc thu học phí và kiến nghị xử lý những HSSV không đóng đầy đủ, đúng kỳ hạn học phí theo quy định. Tổ chức xét chọn SV đi học nước ngoài theo hướng dẫn, chỉ tiêu được giao.
- Phối hợp cùng phòng ĐT-KH&QHQT tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổ chức xét điều kiện tiếp tục học, tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học đối với HSSV các lớp, các khoá học trong năm học lên lớp. Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của HSSV trong trường.
- Phối hợp với phòng ĐT-KH&QHQT, các khoa, bộ môn tổ chức cho HSSV tham gia thi Olympic các môn học và NCKH.
- Tổ chức triển khai công tác HSSV ngoại trú theo Quy chế quản lý HSSV ngoại trú (Quy chế 1718/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Quy chế 43/2002 của Bộ GD&ĐT).
- Trực tiếp nhận đơn xin ở nội trú của HSSV; xem xét và bố trí chỗ ở cho HSSV trong ký túc xá (KTX); kiểm tra HSSV trong việc chấp hành quy chế HSSV nội trú, nội quy KTX, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các phòng, khoa, bộ môn liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh. Định kỳ tổ chức các hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV, các cuộc giao ban HSSV.
- Tổ chức công tác tư vấn sinh viên (tư vấn học tập, nghề nghiệp, quan hệ, giao tiếp … ); tiến hành giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp và cho những HSSV nghèo có khó khăn ngay trong quá trình học.
- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh từ nước ngoài về tiếp tục học tập, HSSV từ các trường khác chuyển về; phối hợp với các phòng, các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học.
- Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp và các hồ sơ giấy tờ khác cho HSSV tốt nghiệp; phối hợp với các bộ phận chức năng giải quyết các thủ tục về bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với HSSV xin thôi học hoặc chuyển trường.
- Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ theo kỳ học, năm học (hoặc năm tài chính) về công tác HSSV, công tác HSSV nội, ngoại trú theo yêu cầu của các cấp.

Công tác chính trị:

- Nắm tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, cán bộ, viên chức.
- Phối hợp với phòng Tổng hợp và các bộ phận có liên quan tổ chức học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, nếp sống, giáo dục truyền thống yêu nước 
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các cuộc thi …v.v.
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề, ngoại khoá, các hoạt động xã hội, từ thiện.
- Tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong HSSV; tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn xã hội trong SV; tổ chức các cuộc thi về các nội dung trên.
- Cùng các đơn vị chức năng trong nhà trường xây dựng phòng truyền thống của của các đơn vị phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục.
- Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức đánh giá điểm rèn luyện của HSSV; theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN 

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

 ThsBSCKII. Hoàng Việt Ngọc  Trưởng phòng      
Ths. Nguyễn Quốc Hùng  Phó trưởng phòng     
Ths. Hoàng Thủy  Cán bộ phòng     
Ths. Hà Vũ Huy  Cán bộ phòng     
CN. Phạm Thị Thủy  Cán bộ phòng     
CN. Đàm Thanh Hương  Cán bộ phòng    
CN. Trần Thị Thanh Thúy  Cán bộ phòng     
CN. Nguyễn Hồng Điệp  Cán bộ phòng   

Các bài liên quan