Thông báo tạm hoãn lịch công nhận tốt nghiệp các khóa CĐĐDK8, CĐHSK4, CĐDK4

THÔNG BÁO

Lịch Công nhận tốt nghiệp cho  các khóa Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8, Cao đẳng Hộ sinh khóa 4, Cao đẳng Dược khóa 4 ngày 05-06/10/2017 tạm hoãn. Khi nào có lịch Công nhận tốt nghiệp nhà trường sẽ thông báo sau. Sinh viên nào có nhu cầu lấy Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì đến Phòng Đào tạo để xin cấp.

                                                                                                                                           Ngày 29/9/2017

                                                                                                                                             Phòng Đào tạo

Các bài liên quan