Đào tạo

Ngày 28-04-2014

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

(Ban hành kèm theo quyết định số 366 /QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên v/v Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên)

1. Mã  ngành: 52720501

2. Thời  gian đào  tạo: 3 năm (36 tháng)

3. Đối  tượng: Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

4. Hình  thức  đào  tạo: Chính quy

5. Chức danh khi tốt  nghiệp: Cao đẳng điều dưỡng đa khoa

6. Cơ sở làm việc khi ra trường

Người học có bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước  hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy định tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

        Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được tiếp tục học tập ở bậc Đại học và sau Đại học theo qui định hiện hành.

7. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người điều dưỡng đa khoa có trình độ cao đẳng, có phẩm chất đạo đức, thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực  hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ cho nhân dân, có khả năng tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học tập để vươn lên.

8. Chuẩn đầu ra

        Được ban hành theo quyết định số: 216/QĐ-CĐYT, ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên.

8.1 Về Thái độ:

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận với công việc; ân cần, chu đáo, tôn trọng người bệnh và nhân dân; thực hiện tốt 12 điều quy định về Y đức của Bộ Y tế;

- Khiêm tốn học tập vươn lên.

8.2.Về kiến thức: Có khả năng trình bầy được:

- Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ;

- Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;

- Luật pháp chính sách của  Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

8.3.Về Kỹ năng:

- Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp sử lý hợp lý, phối hợp với bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh;

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng;

- Lập kế hoạch, thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;

- Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo các cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế;

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp phòng chống dịch;

- Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường;

- Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

Các bài liên quan