Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng hành chính tổng hợp

.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG  HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 Điện thoại: 0280.3546041

1. Chức năng

Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý, lập kế hoạch, dự án và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực Quản trị; Vật tư, thiết bị; Phục vụ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

Công tác Quản trị:

- Quản lý đất đai được nhà nước giao cho trường quản lý và sử dụng bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ, bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng phối hợp với các cơ quan chức năng của xã, phường, thành phố và tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý, sử dụng đất hợp lý, đúng mực đích.

- Quản lý hệ thống cơ sở vật chất:

- Quản lý hệ thống nhà làm việc, giảng đường, phòng thí ngiệm, ký túc xá, kho, bãi và các công trình xây dựng khác (nếu có) trong phạm vi đơn vị quản lý.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng mới các công trình theo sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Quản lý dự án:

- Tổ chức các bước thực hiện dự án: Mời thầu, đấu thầu, hợp đồng, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo thẩm quyền được giao.

- Quản lý mạng lưới điện thoại, điện lưới, nước, hệ thống máy tính, máy in, máy photo:

- Giúp Hiệu trưởng trực tiếp quản lý mạng lưới điện thoại, điện lưới, nước, hệ thống máy tính, máy in, máy phô tô phục vụ công tác chung của nhà trường.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về hướng dẫn sử dụng, quản lý, định mức và tiêu chuẩn sử dụng điện, nước, điện thoại và hệ thống máy tính, máy in, máy photo tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
- Trực tiếp kiểm tra, sửa chữa và thay thế bộ phận hoặc hoàn toàn (trong trường hợp không thể khắc phục được) mạng lưới điện, nước, điện thoại và hệ thống máy tính, máy in, máy phô tô.

- Thiết lập và cập nhật thường xuyên hệ thống sổ sách theo dõi công tác quản lý đất đai, hệ thống cơ sở vật chất; dự án, mạng lưới điện thoại, điện lưới, nước và hệ thống máy tính, máy in, máy photo theo quy định của nhà nước và của Đại học Thái Nguyên.

Công tác Vật tư, thiết bị

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của trường về công tác đầu tư và sử dụng tài sản, trang thiết bị, báo cáo theo đúng thời gian quy định.
- Căn cứ kế hoạch, kinh phí hàng năm, phòng Hành chính tổng hợp phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trình Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất) phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện các bước soạn thảo các hợp đồng mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị trình Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất) ký; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; cấp phát tài sản, vật tư, trang thiết bị.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng và hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị; soạn thảo nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, vật tư trong đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được cấp phát. Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Thiết lập và cập nhật thường xuyên hệ thống sổ sách theo dõi tài sản, vật tư, trang thiết bị theo các quy định của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn công tác kiểm kê tài sản, vật tư, trang thiết bị theo đúng thời gian quy định.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tiến hành công tác thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản theo đúng chế độ hiện hành.
- Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng thiết bị tại đơn vị và tham gia các lớp tập huấn của cấp trên.

Công tác Phục vụ

- Công tác bảo vệ, an toàn lao động:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác an ninh, trật tự, bảo vệ hệ thống cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác an ninh, giữ gìn trật tự trong phạm vi thực địa của nhà trường.
- Bảo vệ an toàn hệ thống cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường. Không để xảy ra tình trạng mất mát, thất thoát tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường.
- Phối hợp với địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc mất mát, thất thoát tài sản, vật tư, trang thiết bị của nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo công tác về an toàn, bảo hộ lao động như: soạn thảo nội quy làm việc trong các phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hóa chất độc hại…, quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa, công tác phòng chống bão lũ, công tác phòng chống cháy nổ.

- Công tác giảng đường:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, sử dụng giảng đường phục vụ kế hoạch đào tạo của nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác trực giảng đường, phòng chờ của giáo viên.
- Tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác ở giảng đường như: máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, điện, nước uống, vệ sinh…

- Công tác vệ sinh môi trường:

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường và hệ thống giảng đường.
- Thực hiện tốt việc tôn tạo cảnh quan, hoa viên cây cảnh và vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh giảng đường bao gồm vệ sinh phòng học, vệ sinh sân trường và cảnh quan khu vực giảng đường. Đảm bảo khu giảng đường luôn sạch, đẹp.

- Công tác điều hành xe công vụ:

- Quản lý và điều hành xe công vụ phục vụ các công tác chung của nhà trường.
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng xe ô tô công vụ theo định kỳ và trong những trường hợp xe hư hỏng bất thường.
- Ban hành quy định, tiêu chuẩn và định mức sử dụng xăng xe công vụ phục vụ công tác chung của trường.

 Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và thông tin liên lạc, phương tiện vận tải

- Tiếp nhận, xử lý các công văn đến, trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cho ý kiến chỉ đạo và chuyển đến các đơn vị liên quan để thực hiện.
- Triển khai các văn bản của trường gửi đến các đơn vị.
- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về tính pháp lý các văn bản do trường ban hành. Theo dõi, phát hiện và đề xuất các  biện pháp liên quan tới thủ tục hành chính trong trường.
- Soạn thảo và đánh máy các văn bản hành chính. Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị theo quy định.
- Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước; Quản lý và tổ chức lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng Pháp lệnh về công tác lưu trữ.
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của trường được cử đi công tác, ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường.
- Quản lý, phục vụ các phòng làm việc, phòng họp, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do trường tổ chức.
- Quản lý và điều hành phương tiện vận tải phục vụ hoạt động của nhà trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

 BSCKI. Chu Đức Ân Trưởng phòng      
Ths. Nguyễn Thị Nguyệt Minh  Phó trưởng phòng     
Ks. Nguyễn Đức Cường  Ks xây dựng     
CN. Trần Thị Ngọc  Văn Thư     
Chu Tiến Đạt  Thợ điện     
Vũ Thanh Hải  Lái xe     
Trần Ngọc Khôi  Thợ điện     
Trần Ngọc Khải  Bảo vệ     
Nguyễn Đức Hạnh  Bảo vệ     
Nguyễn Đức Hạnh  Bảo vệ     
Phạm Quang Chiến  Bảo vệ     
Lê Quang Dũng  Bảo vệ     
Đỗ Thị Hải 
Nhân viên vệ sinh     
Trần Thị Hoàn  Nhân viên vệ sinh     
Vũ Thị Năm  Nhân viên vệ sinh     
Phạm Thị Phúc  Nhân viên vệ sinh     
Lê Thị Thanh Bình  Nhân viên vệ sinh   

Các bài liên quan