Giới thiệu

Ngày 28-04-2014

Phòng Tổ chức cán bộ

.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG  TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Chức năng:

 Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực sau: 

 - Công tác tổ chức;

- Công tác cán bộ;

  - Công tác lao động, tiền lương;

 - Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

2. Nhiệm vụ:
 - Đề xuất cơ cấu tổ chức của nhà trường, dự thảo các qui định, quy chế về tổ chức. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức.

- Giúp hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên. Đề xuất công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; Tổ chức thực hiện đúng qui trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ tuyển dụng giảng viên, cán bộ nhân viên.

- Đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường. Thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

- Tổ chức thực hiện chính sách chế độ đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên.

- Quản lý hồ sơ cán bộ.

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ và công tác phòng, chống tham nhũng.

 - Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

BSCKII.Dương Ngọc Anh

Trưởng phòng

0912 249 241

anhdn1971@gmail.com

2

TS. Hoàng Thị Thúy Hằng

Phó trưởng phòng

0983 710 658

hoanghangcdyt@gmail.com

3

ThS.Phạm Thị Ngọc Diệp

Cán bộ

0982 236 857

diepluccdyttn@gmail.com

4

ThS. Dương Tố Anh

Cán bộ

0975 062 299

toanh.sb@gmail.com

5

ThS.Lê Thị Hồng Trang

Cán bộ

0973 450 039

lehongtrang15.7@gmail.com

 

Phó phòng

0983 710 658

hoanghangcdyt@gmail.com

Các bài liên quan