Giới thiệu

Ngày 28-04-2014

Phòng Tổ chức cán bộ

.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG  TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Chức năng:
Phòng  Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trên các  lĩnh vực:  Thi đua, Tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
2. Nhiệm vụ
 Công tác tổ chức cán bộ

- Nghiên cứu đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong trường.

 -Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức mới và lao động hợp đồng, chuẩn bị các văn bản để Hiệu trưởng ký hợp đồng.
- Tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ cho Hiệu trưởng.
- Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức do Hiệu trưởng ban hành.
- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác nhân sự.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về đánh giá, nhận xét cán bộ viên chức; Xác nhận lý lịch hồ sơ cho cán bộ viên chức trong trường.
- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức và lao động hợp đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về cán bộ viên chức phục vụ công tác quản lý.
- Triển khai công tác nâng lương, thi nâng ngạch hàng năm; xét hết tập sự, chuyển xếp lương theo quy định.
- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ, viên chức. Làm thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, nghỉ không lương, thai sản, trợ cấp, cho người lao động theo chế độ hiện hành.
Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị.
- Tổng hợp kết quả xét thi đua, khen thưởng trình hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường. Lập hồ sơ thi đua, khen thưởng trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.
- Lập hồ sơ kỷ luật để trình hội đồng kỷ luật của trường xét.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

CN. Nguyễn Phú Nghĩa  Trưởng phòng    
Ths. Phạm Thị Ngọc Diệp  Cán bộ phòng     
CN. Nguyễn Thị Lệ Ninh  Cán bộ phòng   

Các bài liên quan