Đào tạo

Ngày 18-04-2019

Danh sách công nhận tốt nghiệp các khóa

1. Quyết định số 522/QĐ-CĐYT ngày 17/9/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy (Khóa học 2015 -2018) - CD9 ;

2. Quyết định 281/QĐ-CĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng (Liên thông vừa làm vừa học) ; Quyết định 283/QĐ-CĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Hộ sinh (Liên thông vừa làm vừa học) ; Quyết định 282/QĐYT ngày 18/6/2018 về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Dược (Liên thông vừa làm vừa học) ;

Các bài liên quan