Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Phòng Khám đa khoa

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA


1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Địa chỉ : Tổ 9 - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên

1.2. Lãnh đạo phòng khám

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Vị trí:

Phòng khám đa khoa trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Y tế.

 2.2. Chức năng:

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành và giao tiếp cho cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên.     

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới.

- Khám chữa bệnh cho nhân dân khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ.

2.3. Nhiệm vụ:

- Tổ chức khám, cấp cứu chữa bệnh cho nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật y học.

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập lâm sàng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn theo quy chế chuyên môn của Bộ Y tế và pháp luật của Nhà nước.

- Khám sức khoẻ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

- Quản lý cán bộ giảng dạy, viên chức tham gia làm việc tại phòng khám.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng khám.

- Tổ chức hoạt động dịch vụ theo đúng quy định.

- Tham gia phòng chống dịch bệnh khi được điều động.

2.4. Quyền hạn: 

Phòng khám được triển khai các hoạt động chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng khám và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về hoạt động chuyên môn.

Phòng khám có quyền hợp đồng, tuyển dụng nhân viên làm việc theo nhu cầu hoạt động sau khi được Hiệu trưởng chấp nhận.


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA


Các bài liên quan