Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng Kế hoạch tài chính

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 


 Điện thoại: 0208.3746425

1. Chức năng:

Giúp Hiệu Trưởng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo nhiệm vụ và quyền hạn. 

        - Công tác tài chính;

        - Công tác kế toán tài vụ;

        - Công tác kiểm toán nội bộ;

        - Công tác quản lý tài sản;

        - Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

        - Kiểm soát chi phí hoạt động của các đơn vị trực thuộc;

        - Quản lý vốn, tài sản; tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn trường;

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị hoạch toán báo sổ bao gồm các công tác: tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí theo chỉ tiêu kế hoạch; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng các nguồn tài chính; quản lý tài sản, vật tư, cơ sở vật chất của đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị đầu tư trực thuộc nhà trường, tổ chức việc thẩm định các dự án đầu tư, hồ sơ khảo sát thiết kế và lập các báo cáo dự toán, quyết toán công trình theo qui định của nhà nước về xây dựng cơ bản.

            - Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản.

            - Quản lý tổng thể về kế hoạch tài chính cho các công tác: tuyển sinh, lao động tiền lương và các nguồn kinh phí khác.

            - Có kế hoạch đảm bảo thu đủ các nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đó.

            - Giúp Hiệu trưởng chủ trì xây dựng quy chế tài chính cho trường; Nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho trường phát triển đồng thời đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn định mức thu chi.

            - Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

            - Đôn đốc thu đủ, thu đúng và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên.

            - Quản lý các khoản thu chi như: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, hợp đồng kinh tế và các dịch vụ khác v.v…; tham mưu cho Ban giám hiệu xét duyệt dự toán thu chi hàng năm.

            - Giám sát các hoạt động tài chính trong toàn trường, đặc biệt của các cơ sở tài chính như hoạt động của các trung tâm, các cơ sở và các dịch vụ khác.

            - Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên đúng kỳ hạn; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên theo qui định. Và toàn bộ các khoản thu chi khác phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu, mua sắm, sửa chữa theo đúng quy chế nhà trường.

            - Đề xuất việc phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm, giám sát việc thực hiện, việc dự toán thu chi đó; kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính.

            - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư trang thiết bị trong trường.

            - Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn việc quản lý tài sản, vật tư, tiến hành kiểm kê theo quy định.

            - Giám sát các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng đầu tư.

            - Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm đúng thời hạn, chính xác, phân tích trung thực rõ ràng.

            - Tổng hợp, báo cáo về các hoạt động tài chính theo chế độ kế toán; lưu trữ biên lai, chứng từ và các hồ sơ về tài chính theo đúng qui định.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

1

CNĐH.Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng 

0985.286.569

 huecdytn@gmail.com

2

CN ĐH.Phan Kiên Cường 

Phó trưởng phòng

0961.737.168

 phangiabach@gmail.com 

3

CNĐH.Đỗ Thị Thanh Hải

Phó trưởng phòng

0982.294.586

 thanhhaido668@gmail.com

4

CNCĐ.Phạm Thị Thu Hiền 

Kế toán viên

0975.569.407

 thuhiencdyt@gmail.com

5

CNĐH.Hoàng Thị Duyên

Thủ quỹ

0169.294.9788

 hoangduyencdy@gmail.com

6

THS..Hà Thị Thanh Giang

Kế toán viên

 0972.162.663

 gianghathithanh@gmail.com

7

CNĐH.Nguyễn Thị Linh

Kế toán viên

0166.2107.113

 nguyenthilinh.acc@gmail.com

8

CNĐH.Phạm Thị Thùy Linh

Kế toán viên

0988.357.027

 thuylinhpham1991@gmail.com

Các bài liên quan