Giới thiệu

Ngày 05-05-2014

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

.
Biểu mẫu 24
(Kèm theo công văn số 9277/BGDĐT-KHTC  ngày 27 tháng 12 năm 2013  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 

 

 

Đơn vị

Số lượng

 
 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013 - 2014

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013 - 2014

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

19958.8

 

 

...

...

 

 

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013 - 2014

Triệu đồng/năm

 

 

1

Tiến sỹ

 

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

 

3

Đại học

 

 

 

4

Cao đẳng

 

 

 

IV

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

 

 

1

Từ Ngân sách

29.9

 

 

2

Từ học phí, lệ phí

33.3

 

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

0

 

 

4

Từ nguồn khác.

1.4

 

 

 
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2013-2014
(Kèm theo công văn số 9277/BGDĐT-KHTC  ngày 27 tháng 12 năm 2013  của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Hình thức công khai: trên website
- Địa chỉ website: http://caodangytethainguyen.edu.vn/ 

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

3

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

3

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

3.26

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

27274

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

7328

 

4.2

Diện tích thư viện

-

155

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

1722

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

1888

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2 

9873

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

257

 

6.1

Giáo sư

-

0

 

6.2

Phó giáo sư

-

0

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

20

 

6.4

Thạc sỹ

-

107

 

6.5

Cử nhân

-

130

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

5051

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

0

 

7.2

Học viên cao học

-

0

 

7.3

Đại học

-

0

 

7.4

Cao đẳng

-

3018

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

2033

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

49

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Đại học

-

 

 

9.4

Cao đẳng

-

19958.8

 

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

 

 

10.1

Từ ngân sách

-

29.9

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

33.3

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

0

 

10.4

Từ nguồn khác

-

1.4

 

Ghi chú:  Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                       

                                                                                                Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2014

                                                                                                                     Thủ trưởng đơn vị 

Các bài liên quan