Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Y học cổ truyền

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

BSCKI.Đào Thị Dân

Trưởng bộ môn

0914471352

Dân.yhct.cdyttn.@gmail.com

2

ĐDCKI.Lường Thị Thời

Giảng viên

0975471352

thoicdy@gmail.com

3

CN.Nguyễn Xuân Tùng

Giảng viên

0985213484

tungcdyttn@gmail.com

4

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giảng viên

0945920908

ngoclan0316@gmail.com

5

ThS.Dương Thị quyên

Giảng viên

0969953080

quyenduongbk90@gmail.com

6

Bs.Nguyễn Xuân Huỳnh

Giảng viên

0168430927

huynhyhct@gmail.com

7

BS.Trần Thị Hải

Giảng viên

09138756999

xuantruonghai@gmail.com

8

BS.Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giảng viên

01649536461

ngngocdung209@gmail.com

Các bài liên quan