Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.846105
Fax: 0280.3.846105
Email: CaodangYteTn@gmail.com

:
:
:
: