Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3.846 105
Fax: 0208.3.846 105
Email: caodangy.thainguyen@gmail.com

:
:
:
: