Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

YHCS - YHCD

BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ - Y HỌC CỘNG ĐỒNG


1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Y học cơ sở - Y học cộng đồng

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

1.2. Lịch sử thành lập

              Bộ môn Y học cơ sở - Y học cộng đồng được thành lập theo QĐ ngày 01 tháng 6 năm 2021 Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Bộ môn Y học cơ sở - Y học cộng đồng được thành lập từ 3 bộ môn: Bộ môn Y học cộng đồng, bộ môn Giải phẫu - Sinh lý và bộ môn Vi sinh - Kí sinh trùng. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành bộ môn đã cùng với nhà trường đào tạo hàng vạn cán bộ y tế trên cả nước.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

           Bộ môn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo các đối tượng Hộ sinh, Dược, Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa, Y tế thôn bản và cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục theo nhu cầu của xã hội.

            Hiện tại bộ môn có 09 giảng viên cơ hữu, 06 giảng viên kiêm nghiệm trong đó giảng viên có học hàm phó giáo sư là 01, học vị tiến sĩ là 02, trình độ thạc sĩ là 11, trình độ đại học là 01 giảng viên. Với cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại (phòng thực tập giải phẫu, phòng thực tập vi sinh-ký sinh trùng, hóa sinh) đảm bảo cho dạy học của giảng viên và sinh viên bộ môn đã và đang tham gia giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Y học cơ sở, Y học cộng đồng cho các ngành học, cấp học trong chương trình đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ

           Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo của từng môn học được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng và phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ môn trong trường về công tác đào tạo và các hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

           Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo; biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh sinh viên; cung cấp đầy đủ các test đánh giá theo qui chuẩn do Bộ giáo dục và đào tạo qui định.

           Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng, chủ động tiếp cận và đổi mới phương pháp giảng dạy.

           Đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng.

          Tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên. Tham gia tập huấn cập nhật các kiến thức mới, kịp thời đưa vào bài giảng.

          Kiểm tra, giám sát giảng viên, giáo viên thuộc bộ môn việc thực hiện chương trình các môn học do bộ môn quản lý gồm: Giải phẫu - Sinh lý, Sinh lý bệnh, Y học cơ sở, Vi sinh - kí sinh trùng, Sinh hóa, sức khỏe môi trường, Giáo dục sức khỏe, Tổ chức Y tế Y đức, Dinh dưỡng, Y tế cộng đồng và thực tập cộng đồng.

          Quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học lý thuyết và thực hành

          Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy học được nhà trường giao.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công

3. Danh sách giảng viên bộ môn YHCS - YHCĐ

3.1. Lãnh đạo bộ môn

 

   

 


 

TS. Khúc Thị Tuyết Hường

Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0985290506

Email: Huongcdytn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN. Đào Thị Huệ

Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0982846724

Email: daohue1971@gmail.com

3.2. Danh sách giảng viên bộ môn

Các bài liên quan