Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Y học cộng đồng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Khúc Thị Tuyết Hường

Trưởng BM

0985290506

Huongcdytn@gmail.com

2

ThS.Lê Hải Yến

Giảng viên

0974539759

yenle.map@gmail.com

3

ThS.Ngô Thị Trang

Giảng viên

0374692716

trangngo2301@gmail.com

4

ThS.Nguyễn văn Quang

Giảng viên

0977200898

nguyenquang.cdy@gmail.com

5

ThS.Hoàng Tư Nghĩa

Giảng viên

0972683333

nghiahoangtn194@gmail.com

6

BS.Nguyễn Thanh Hòa

Giảng viên

0969748724

nguyenthanhhoa.8889@gmail.com

7

ThS.Trần Ngọc Thúy

Giảng viên

0984291289

ngocthuy23588@gmail.com

8

CN.Bùi Thị Hương Quỳnh

Giảng viên

0973394111

quynhan163@gmail.com

Các bài liên quan