Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Ngoại

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/ 
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Lê Hoài Nam

Trưởng BM

0983781017

hoainamcdyt@gmail.com

2

CN.Hoàng Viết Thái

Giảng viên

0978196378

vietthaidk@gmail.com

3

CN.Triệu Thị Dung

Giảng viên

0983476203

trieudungttyt86@gmail.com

4

CN.Phạm Thị Hà

Giảng viên

0974283503

phamhaydtn@gmail.com

5 CN. Nguyễn Xuân Tùng Giảng viên 0985213484 tungcdyttn@gmail.com

Các bài liên quan