Giới thiệu

Ngày 17-08-2020

.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH- SINH VIÊN

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2 (Khu Hiệu bộ)

1.2. Lịch sử thành lập

Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên được thành lập năm 2006, khi Nhà trường được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Công tác HSSV là đơn vị hỗ trợ, đầu mối giúp Ban Giám hiệu Nhà Trường thực hiện nội dung công tác HSSV. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV, công tác quản lý và các chế độ chính sách của HSSV theo đúng quy định hiện hành

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong HSSV về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục thể chất và y tế trường học theo Quy chế Bộ Giáo dục – Đào tạo và Quy định của Nhà trường;

          - Xây dựng hướng dẫn thực hiện các quy định cụ thể trong quy chế HSSV; các văn bản khác có liên quan đến quản lý HSSV và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

          - Tổ chức và quản lý  tuần sinh hoạt công dân HSSV hàng năm theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH và kế hoạch của Nhà trường;

          - Là Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV của Nhà trường.

2.2.2. Công tác tổ chức hành chính

          - Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường; sắp xếp, bố trí vào lớp HSSV; chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV;

          - Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV;

          - Tổ chức phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho HSSV;

          - Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan cho HSSV.

2.2.3. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập

  - Quản lý và điều phối các hoạt động về Giáo viên chủ nhiệm; Ban cán sự lớp; kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho ban cán sự lớp theo quy định của Nhà trường; Ký chứng nhận ban cán sự lớp theo Quyết định công nhận của Hiệu trường từng năm học, khóa học;

        - Theo dõi, đánh giá ý thức học tập của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học;

  - Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi nghề và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

  - Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV; tổ chức các hoạt động phối hợp giữa trường với doanh nghiệp nhằm gắn hoạt động học tập với thực tế sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho HSSV nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng nghề và tiếp cận với thị trường lao động;

- Tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác HSSV theo quý, tập hợp ý kiến phản ánh của HSSV, duy trì công tác đối thoại giữa người học và lãnh đạo Nhà trường;

- Tổ chức các chương trình tổng kết, đề xuất khen thưởng cho hoạt động Giáo viên chủ nhiệm, HSSV có thành tích tiêu biểu trong công tác chuyên môn và hoạt động của khối, lớp theo năm học.

2.2.4. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động rèn luyện

 - Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của HSSV; xếp loại kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học, khoá học;

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá, phòng, chống các tệ nạn xã hội; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho HSSV;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV, nội quy, quy chế vào đầu năm học, khoá học; tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho HSSV;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

2.2.5. Công tác văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội

- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động VHVN-TDTT ở trong và ngoài trường;

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện và nâng cao sức khoẻ;

- Tổ chức các hoạt động phát thanh tuyên truyền giáo dục về ý thức trách nhiệm của HSSV, về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác;

- Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia.

2.2.6. Công tác y tế

        - Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV sau khi nhập học; quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập; tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ sinh sản cho HSSV;

  - Triển khai công tác Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho HSSV toàn Trường;

- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống bệnh tật, vệ sinh môi trường, các buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý cho HSSV toàn Trường.

2.2.7. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên

- Tổ chứcthực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, chính sách nội trú, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV;

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn;

- Đề xuất miễn, giảm hoặc cấp học bổng cho các trường hợp HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó trong học tập không thuộc diện miễn, giảm học phí;

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức xét duyệt học bổng cho HSSV theo từng kỳ học;

- Đề xuất việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến HSSV: Giấy chứng nhận HSSV; Giấy xác nhận HSS vay vốn tín dụng; Xác nhận lý lịch và xác nhận các loại giấy tờ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2.2.8. Thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV;

- Ban hành nội quy, quy định, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của nhà trường;

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng và những hành vi, biểu hiện khác thường của HSSV để có biện pháp xử lý, quản lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp để phát hiện xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự trường học, các vụ việc liên quan đến HSSV vi phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

2.2.9. Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

2.9.1.1. Công tác quản lý HSSV nội trú

- Quản lý học sinh - sinh viên tại ký túc xá theo quy định của Bộ LĐTB&XH. Tổ chức mọi hoạt động của ký túc xá theo kế hoạch của nhà trường.

- Đảm bảo an ninh trật tự, việc tự học và sinh hoạt của học sinh - sinh viên nội trú. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho HSSV trong khu Ký túc xá.

- Phối hợp với công an địa phương nơi ký túc xá đảm bảo các điều kiện an ninh và trật tự xã hội. Tổ chức các đội tự quản giúp việc đảm bảo an ninh, trật tự trong ký túc xá.

-  Xem xét, tiếp nhận HSSV vào ở nội trú: Căn cứ vào nhu cầu của HSSV và điều kiện thực tế của trường về chỗ ở nội trú và thứ tự ưu tiên theo các quy định hiện hành, xem xét, trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách; bố trí chỗ ở nội trú cho HSSV.

- Thường xuyên đôn đốc và định kỳ kiểm tra việc chấp hành nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự trị an, an toàn và vệ sinh môi trường khu nội trú; tổ chức quản lý nề nếp sinh hoạt, học tập trong ký túc xá; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho HSSV nội trú.

2.2.9.2. Công tác quản lý HSSV ngoại trú

- Giáo dục HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và HSSV; khuyến khích HSSV tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức;

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về HSSV ngoại trú; tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ công dân của HSSV nơi cư trú; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động gây gổ, kích động, gây rối trật tự – trị an ở nơi cư trú.

2.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

3.1. Lãnh đạo phòng

 

  

 

 


ThS. Dương Trọng Tấn

Trưởng phòng

Điện thoại: 0866555116

Email: duongtrongtan.cdyt@gmail.com

 

 

 

 

TS. Hoàng Thị Thủy 

Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0982524828

Email: hoangthuycdyttn@gmail.com 

 

 

3.2. Danh sách cán bộ/giảng viên phòng

 

STTHọ và tên


Chức vụ


SĐT


Mail

1

Nguyễn Thị Lệ Ninh

Cán bộ

0966222868

Leninhcdyttn@gmail.com

2

Dương Thị Thanh Hòa

Cán bộ

0373957333

Michin2013@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hường

Cán bộ

0366768620

Huong93tn@mail.com

4

Nguyễn Thị Giang

Cán bộ

0342804661

Nguyengiangcdyt@gmail.com

5

Vũ Trung Anh

Cán bộ

0392269459

Vutrunganh411@gmail.com

6

Nguyễn Khắc Hoạch

Cán bộ

0983217125

Khachoach125@gmail.com

Các bài liên quan