Giới thiệu

Ngày 27-04-2014

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý chuyên ngành về công tác Khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng xây dựng, ban hành và triển khai các hoạt động về các công tác thi kiểm tra các môn học, thi tốt nghiệp, thi tuyển vào trường và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Nhiệm vụ Khảo thí:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi hết học kỳ đúng theo quy chế, chế độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Chủ trì tổ chức các loại hình thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần đối với các bậc, hệ trong Trường và các kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng; Giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi trong các kỳ thi; Thanh tra, kiểm tra toàn bộ các hoạt động có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo trong toàn Trường.

- Phối hợp với các Bộ môn tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, lưu trữ và cung cấp đề thi theo đúng quy trình.

- Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của công tác Khảo thí.

b. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo.

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn Trường. Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê…)

   - Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của Bộ Giáo dục Đào tạo về “tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng”.

 - Quản lý lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát và lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

- Công bố các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên Website của nhà trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ/ nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Đào Trọng Tuyên

Phó Trưởng phòng

0979132380

drtuyencdy@gmail.com

2

ThS.Đỗ Thị Thanh Hải

Giảng viên

0913333833

dohai1983@gmail.com

3

ThS.Lê Thanh Nghị

Giảng viên

0974893549

bomonduoc.cdy@gmail.com

4

CN. Nguyễn Trần Hùng Cường

Chuyên viên

0982284333

cuongnth.ictu@gmail.com

 

Các bài liên quan