Giới thiệu

Ngày 05-05-2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Cao đẳng Điều dưỡng

CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016
(File đính kèm chuẩn đầu ra cao đẳng 2015 - 2016)

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2010
(File đính kèm báo cáo tự đánh giá năm 2010)

THÔNG TIN ĐÀO TẠO THAO HỌC CHẾ TIN CHỈ KHÓA HỌC 2015 - 2018

Các bài liên quan