Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn khoa học cơ bản

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1 Ths. Phạm Thị Ngọc Diệp Trưởng BM 0982 236 857  diepluccdyttn@gmail.com

2

ThS.Hà Vũ Huy

Giảng viên

0962 758 822

 havuhuy@gmail.com

3

ThS.Trần Ngọc Hà

Giảng viên

0978 83 1700

 tranngocha791@gmail.com

Các bài liên quan