Giới thiệu

Ngày 30-04-2014

Phòng hành chính Quản trị

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA  PHÒNG  HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

 Điện thoại: 0208.3546041

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý các lĩnh vực sau:

- Công tác hành chính;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác lễ tân;

- Công tác tổng hợp thông tin;

- Quản lý, sửa chữa và bảo quản tài sản cơ sở vật chất nhà trường.

- Lập kế hoạch, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động của trường.

- Giải quyết các vấn đề hồ sơ đất đai, giấy phép xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi đến. Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký.

- Xét và cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh, chứng nhận bằng tiếng việt; Sao y những loại giấy tờ do trường ban hành.

- Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của trường thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của trường.

- Giúp Ban giám hiệu trong việc lễ tân, tiếp khách.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của trường. Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; Chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Ban giám hiệu chủ trì.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan, tổ chức hội nghị, đại hội của trường; là đầu mối giao tiếp: Sắp xếp lịch làm việc, đón khách của trường.

- Quản lý giảng đường, tài sản, cơ sở vật chất, sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của Nhà trường.

- Tham mưu với Ban Giám hiệu lập kế hoạch để sửa chữa cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

- Quản lý đội bảo vệ, đội xe.

- Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Kế hoạch tài chính kiểm kê tài sản định kỳ.

- Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các trang thiết bị khoa học kỹ thuật của trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Trưởng phòng

0976178868

minhcdyttn@gmail.com

2

ThS.Dương Trọng Tấn

Phó trưởng phòng

0986948172

duongtrongtancdyt@gmail.com

3

CN.Trần Thị Ngọc

Giảng viên

0982128668

ngoccdyte@gmail.com

4 KS. Nguyễn Hùng Cường Giảng viên 0912226076 cuongcisco@gmail.com

Các bài liên quan