Khoa học Công nghệ

Ngày 06-10-2016

THÔNG BÁO GỬI BÀI THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN NĂM 2016

       UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1227/TB- CĐYT                                                                        Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo cáo tham dự Hội nghị Khoa học Y Dược

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2016

 

Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược 

                 Các bệnh viện và cơ sở y tế 

Nhân dịp kỷ niệm 50 xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học Y Dược năm 2016. Hội nghị nhằm mục đích những trao đổi những tiến bộ mới trong lĩnh vực y học, chia sẻ và công bố các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Y, Dược, Điều dưỡng.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trân trọng kính mời các quí đồng nghiệp đăng ký và gửi bài báo cáo khoa học tham gia hội nghị.

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: 25-26/12/2016

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

3. Thời hạn đăng ký và thể lệ gửi bài:

- Thời hạn đăng ký: 15/10/2016 (theo mẫu đính kèm)

- Thể lệ gửi bài: theo phụ lục đính kèm

- Hạn cuối cùng gửi bài toàn văn (fulltext): 5/11/2016

Báo cáo tham dự Hội nghị đạt chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Y học thực hành số tháng 12 năm 2016.

4. Địa chỉ đăng ký và gửi bài

Phòng Đào tạo - KHCN & HTQT, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Tổ 18, Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại: 0912.173.001                      Email: minhtuanytn@gmail.com

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên rất mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia của quí đồng nghiệp

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi

- Lưu VT, ĐT                                                                                           Đã ký 

 

 

                                                                                                   TS. Hoàng Anh Tuấn

Các bài liên quan