Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn khoa học cơ bản

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ/ 
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1 Ths. Phạm Thị Ngọc Diệp Trưởng BM 0982 236 857  diepluccdyttn@gmail.com

2

ThS.Hà Vũ Huy

Giảng viên

0962 758 822

havuhuy@gmail.com

3

ThS.Trần Ngọc Hà

Giảng viên

0978 83 1700

tranngocha791@gmail.com

4 CN. Trần Thị Ngọc Giảng viên 0982 128 668 ngoccdyte@gmail.com 

Các bài liên quan