Sự kiện nổi bật

Ngày 09-04-2019

Thông tư 07/2019/TT-BBLĐTBXH quy định về tuyển sinh năm 2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Đính kèm:

Các bài liên quan