Thông báo dành cho Giáo viên

Ngày 24-08-2017

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

17/05/2016 | 09:56

Nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

17/05/2016 | 09:52

Quyết định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

17/05/2016 | 09:15

Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi,bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2013

16/08/2015 | 22:57

Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi,bổ sung một số điều luật thi đua, khen thưởng năm 2013

nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức

16/08/2015 | 22:54

nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức,viên chức

Thông báo xét duyệt đề cương NCKH năm 2015

23/03/2015 | 17:21

Thông báo xét duyệt đề cương NCKH năm 2015

Mẫu Thuyết minh Đề tài cấp trường năm 2015

23/03/2015 | 17:13

Mẫu Thuyết minh Đề tài cấp trường năm 2015

Trang 1/1 <1>