Đào tạo

Ngày 23-02-2019

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội năm học 2018-2019

20/10/2018 | 15:54

Năm học 2018 - 2019 Nhà trường triển khai một số văn bản hướng dẫn thực hiện đào tạo và tiêu chuẩn nhà giáo dành cho các trường cao đẳng trực thuộc Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017

10/08/2017 | 15:39

Y SỸ Y HỌC DỰ PHÒNG

28/04/2014 | 15:15

Ngành đào tạo Y sỹ Y học dự phòng (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học dự phòng)

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

28/04/2014 | 15:12

Ngành đào tạo Y sỹ Y học cổ truyền (Y sỹ đa khoa - Định hướng Y học cổ truyền)

DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:07

.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TRUNG CẤP

28/04/2014 | 15:04

.

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA LIÊN THÔNG

28/04/2014 | 14:52

.

HỆ CAO ĐẲNG HỘ SINH

28/04/2014 | 14:42

(Ban hành kèm theo quyết định số: 454/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Hộ sinh chính quy)

HỆ CAO ĐẲNG DƯỢC

28/04/2014 | 14:36

(Ban hành kèm theo quyết định số: 455/QĐ-CĐYT, ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên v/v Ban hành chương trình Giáo dục Cao đẳng Dược chính quy)

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

28/04/2014 | 13:59

(Ban hành kèm theo quyết định số 366 /QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên v/v Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên)

Trang 1/2 <12>