Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Tin học

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN TIN HỌC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Hoàng Thị Kim Oanh

Trưởng BM

01677836836

oanhcdyt@gmail.com

2

CN.Nguyễn Ngọc Chiến

Giảng viên

0977813352

chiencdyttn@gmail.com

3

ThS.Trần Thu Thủy

Giảng viên

0976686818

kienthuytn@gmail.com

Các bài liên quan