Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Phụ sản

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Thúy Hà

Trưởng BM

0912403964

drnguyenhasan@gmail.com

2

ThS.Bùi Thị Thu Hằng

Phó trưởng BM

0973256258

buihangcdytn@gmail.com

3

BS.Nguyễn Thị Lập

Giảng viên

0397292534

lapcdytn@gmail.com

4

CN.Phạm Thị Phượng

Giảng viên

0974676669

phuongcdytn05@gmail.com

5

ĐDCKI.Vương Diệu Hương

Giảng viên

0977677590

huongsancdytn@gmail.com

6

BS.Nguyễn Thị Thanh Hiền

Giảng viên

0912908010

luuhandong@gmail.com

7

CN.Hoàng Thị Thương

HDV  thực hành

0966220688

hoangthuongcdy88@gmail.com

8

CN.Lộc Trịnh Tú Hà

HDV thực hành

0968911671

loctrinhtuha0510@gmail.com

Các bài liên quan