Giới thiệu

Ngày 28-05-2014

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2019

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

           - Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên và tuổi trẻ nhà trường.  

           - Lập kế hoạch tổ chức các phong trào phục vụ công tác học tập chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện thân thể và nghề nghiệp như: Phong trào thanh niên tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các gia đình chính sách trong địa bàn thành phố Thái Nguyên; tổ chức hội thao hội diễn, giải bóng đá, tham gia các hoạt động chung của Thành Đoàn Thái Nguyên và Trung ương đoàn.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVI NHIỆM KỲ 2017 - 2019:

       - Căn cứ vào Quy chế Ban chấp hành đoàn trường CĐYT Thái Nguyên khóa XXVI, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (BTV) Đoàn trường phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong BCH Đoàn trường, cụ thể như sau:

1. Đ/C Hoàng Thủy.

- Chức vụ: Bí thư.

- Giữ trọng trách lãnh đạo chung;

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường, Đoàn cấp trên về công tác Đoàn trường;

- Phụ trách công tác tổ chức của đoàn trường;

- Chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại;

- Chủ trì công việc của BCH, BTV Đoàn trường theo quy chế;

-Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thông nhất trong nội bộ Đoàn.

2. Đ/c Nguyễn Đức Toàn:

- Chức Vụ: Phó bí thư thường trực.

- Thay mặt đồng chí Bí thư Đoàn Trường khi đi vắng, giải quyết những công việc được Bí thư uỷ quyền và báo cáo lại kết quả điều hành công việc cho đồng chí Bí thư;

- Xây dựng chương trình công tác cho tập thể Ban Thường vụ, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của BTV, BCH;

- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, BGH;

- Chỉ đạo cho các chi đoàn thực hiện tốt việc thông tin hai chiều về hoạt động của chi đoàn;

- Phụ trách phần tài chính, cơ sở vật chất và thi đua khen thưởng của Đoàn;

-Trực tiếp chỉ đạo văn phòng Đoàn trường để đáp ứng yêu cầu hoạt động của BCH – BTV và thường trực Đoàn trường;

3. Đ/c Hoàng Anh Đức

- Chức vụ: Phó bí thư.

- Xây dựng chương trình công tác cho tập thể Ban Thường vụ, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của BTV, BCH;

-Thực hiện các quy định báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường;

-Phụ trách chung các phong trào hoạt động của Đoàn;

- Phụ trách công tác tổ chức của các Chi đoàn;

-Chỉ đạo cho các chi đoàn thực hiện tốt việc thông tin hai chiều về hoạt động của chi đoàn.

4. Đ/c Vũ Trung Anh:

- Chức vụ:   UVBTV

-Phụ trách công tác tuyên truyền, VHVN của Đoàn;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn theo chủ đề từng tháng, từng hoạt động;

-Thực hiện các quy định báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bí thư; Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường;

-Phụ trách công tác lưu giữ tư liệu hoạt động của Đoàn;

-Hỗ trợ công tác thi đua khen thưởng của Đoàn;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu.

5. Đ/c Nguyễn Xuân Tùng:

 - Chức vụ: UVBTV.

-Phụ trách công tác tình nguyện; Vệ sinh quan cảnh của nhà trường;

-Xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn theo chủ đề từng tháng, từng hoạt động;

-Phụ trách hoạt động thi đua tại KTX;

-Phụ trách công tác tổ chức của các Chi đoàn;

- Phối hợp công tác lưu giữ tư liệu hoạt động của Đoàn;

-Thực hiện các quy định báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bí thư; Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, BGH;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

6. Đ/c Lê Hòa Bình 

- Chức vụ: UVBCH.

- Phụ trách công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị của Đoàn.

-Phối hợp phụ trách hoạt động thi đua tại KTX;

- Phối hợp phụ trách công tác tuyên truyền, VHVN- TDTT của Đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

7. Đ/c Nguyễn Khắc Hoạch

- Chức vụ: UVBCH

-Phụ trách hoạt động TDTT của Đoàn;

- Phối hợp công tác tình nguyện; Vệ sinh quan cảnh của nhà trường;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

8. Đ/c Hoàng T Phương Thanh

- Chức vụ: UVBCH

-Phụ trách các phong trào hoạt động của khối Cao đẳng;

-Phối hợp phụ trách hoạt động thi đua tại KTX;

-Phối hợp công tác tình nguyện; Vệ sinh quan cảnh của nhà trường;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

9. Đ/c Nguyễn Thị Liên

- Chức vụ: UVBCH

- Phụ trách hoạt động của khối Chi đoàn cơ quan;

- Phối hợp phụ trách công tác tuyên truyền, VHVN- TDTT của Đoàn;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

10. Đ/c Nguyễn T Nha Trang

- Chức vụ: UVBCH

Phụ trách hoạt động của khối TCCN;

-Phối hợp phụ trách công tác tuyên truyền, VHVN- TDTT của Đoàn;

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

11. Đ/c Vũ Thị Minh

- Chức vụ: UVBCH

-Phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, VHVN của đoàn;

-Phối hợp phụ trách hoạt động của khối CĐ;

-Phụ trách công tác vệ sinh tại VP đoàn; trực VP đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

12. Đ/c Trịnh T Kiều Trinh

- Chức vụ: UVBCH

-Phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, VHVN của đoàn;

-Thực hiện công tác vệ sinh tại VP đoàn; trực VP đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

13. Đ/c Lã Văn Lành

- Chức vụ: UVBCH

- Phối hợp công tác tình nguyện; Vệ sinh quan cảnh của nhà trường;

-Thực hiện công tác vệ sinh tại VP đoàn; trực VP đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

14. Đ/c Nguyễn Tự Hào

- Chức vụ: UVBCH

-Phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền, VHVN của đoàn;

-Thực hiện công tác vệ sinh tại VP đoàn; trực VP đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

15. Đ/c Hà T Bích Ngọc

- Chức vụ: UVBCH

- Phối hợp công tác tình nguyện; Vệ sinh quan cảnh của nhà trường;

-Thực hiện công tác vệ sinh tại VP đoàn; trực VP đoàn

-Tham gia các hoạt động khác do Ban thường trực yêu cầu;

Các bài liên quan