Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Điều dưỡng

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Trịnh Thị Minh Phương

Phó trưởng BM

0977902832

phuongtrinhcdyt@gmail.com

2

ĐDCKI.Trần Thị Kim Ngân

Giảng viên

0971233188

kimngan762014@gmail.com

3

ĐDCKI.Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên

0962888261

phuongthao.cdytn@gmail.com

4

ĐDCKI.Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giảng viên

0374703179

thanhthaocdy88@gmail.com

5

ThS.Bùi Văn Khanh

Giảng viên

0985998826

buivankhanhytn@gmail.com

6

CN.Lê Quỳnh Hoa

Giảng viên

0984808666

Hoa.cdytn@gmail.com

7

ĐDCKI.Nguyễn Thị Thúy Hoa

Giảng viên

0978732332

thuyhoa83tn@gmail.com

8

CN.Phạm Thị Hải Giang

Giảng viên

0389954992

phamhaigiangdhy@gmail.com

9

ThS.Vũ Thị Hồng Đông

Giảng viên

0986560790

vuthihongdong@gmail.com

10

ThS.Nguyễn Phương Minh

Giảng viên

0975576776

phuongminhcdy@gmail.com

11

ĐDCKI.Vũ Thị Thanh Huyền

Giảng viên

0978149196

thanhhuyen130186@gmail.com

12

CN.Mai Thị Vân Hằng

Giảng viên

0974864268

vanhang119@gmail.com

13

CN.Sái Thị Hải Yến

Giảng viên

0976939723

saihaiyen92@gmail.com

14

CN.Nguyễn Thị Kim Thúy

Giảng viên

0359608525

quancoi118822@gmail.com

15

ThS.Phạm Thị Vân Anh

Giảng viên

0965972932

dandelionpva@gmail.com

16

CN.Nguyễn Thị Xoan

Giảng viên

0344540297

nguyenthixoan297@gmail.com

17

CN.Nguyễn Thị Nga

Giảng viên

0322181602

nguyenthinga201192@gmail.com

18

CN.Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

0389082428

haiyen12293@gmail.com

Các bài liên quan