Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Nội

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Giang Nam

Trưởng bộ môn

0915530710

phuyenpathfinder@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Thị Mai Hương

Phó trưởng BM

0944858181

maihuongtnvn@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Bá Thắng

Giảng viên

0985723725

nguyenbathang.cdyt@gmail.com

4

ThS.Vũ Thu Hiền

Giảng viên

0919789033

vuthuhienbk@gmail.com

5

ThS.Dương Thúy Quỳnh

Giảng viên

0979121197

duongquynh134@gmail.com

6

ThS.Hoàng Việt Dũng

Giảng viên

0945114698

vietdungthainguyen@gmail.com

Các bài liên quan