Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Giải phẫu sinh lý

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

01634930979

thanhmaicdytn@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Văn Quỳnh

Giảng viên

0984678400

nguyenvanquynhcdy@gmail.com

Các bài liên quan