Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Giải phẫu sinh lý

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1 ThS.Ngô Thị Hiếu Phó trưởng BM 0982609610 hieuhieucdytn@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

0324930979

thanhmaicdytn@gmail.com

3

ThS.Nguyễn Văn Quỳnh

Giảng viên

0984678400

nguyenvanquynhcdy@gmail.com

Các bài liên quan