Giới thiệu

Ngày 28-08-2017

Bộ môn Mác - Lênin

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ 

Điện thoại

Email

1

ThS.Nguyễn Thị Lệ Ninh

Trưởng bộ môn

0966222868

Leninhcdyttn@gmail.com

2

ThS.Nguyễn Thị Thúy Hường

Giảng viên

0961068689

thuyhuongcdy86@gmail.com

3

ThS.Vũ Thị Hương Trà

Giảng viên

0967422888

huongtracdy@gmail.com

4

ThS.Trịnh Thị Mai

Giảng viên

0366377916

trinhmaitt@gmail.com

5

CN.Vũ Thị Lệ

Giảng viên

0974295347

vuthile2807@gmail.com

Các bài liên quan