Giới thiệu

Ngày 18-03-2020

Thông báo tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2020

       UBND TỈNH THÁI NGUYÊN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                        Độc Lập -Tự do - Hạnh Phúc

               Số:          /TB-CĐYT                                             Thái Nguyên, ngày    tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên năm 2020

Số lượng tuyển: 06 viên chức. Trong đó:        

1. Giảng viên giáo dục lý thuyết hạng III (mã số: V.09.02.03): 04 người đã có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

     - 01giảng viên làm quản lý đào tạo: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

     - 02 giảng viên làm quản lý học sinh-sinh viên: gồm có 01 cử nhân Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng từ khá trở lên và có chứng nhận tập huấn chuyên môn về nhân viên cứu hộ Bơi, Lặn; 01 đại học tiếng anh từ khá trở lên và có chứng chỉ Đảm bảo chất lượng đầu ra của các trường cao đẳng.

     - 01giảng viên làm đảm bảo chất lượng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ Đảm bảo chất lượng đầu ra của các trường cao đẳng.

2. Kế toán hạng III (mã số: 06.031): 01 người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kế toán.

3. Quản lý thiết bị, xây dựng (mã số: 01.003): 01 người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.

Điều kiện về ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều kiện về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hình thức tuyển: Xét tuyển, theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

(Hồ sơ và tài liệu xét tuyển do nhà trường cung cấp)

Nhận hồ sơ tuyển: Từ 7 giờ ngày 14/3/2020 đến 17 giờ ngày 14/4/2020

Thông tin chi tiết: Xem tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên trong giờ hành chính. Điện thoại: 02083 846 105 hoặc 0983710658- 0982236857

 

Nơi nhận:  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

-Website của trường;  

-Báo Thái Nguyên;

- Lưu: VT, TCCB.

          (đã ký)

ThS.CKII. Nguyễn Kim Thành

 

Các bài liên quan