Giới thiệu

Ngày 17-08-2020

Bộ môn khoa học cơ bản

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Khoa học cơ bản

1.2. Lãnh đạo bộ môn

1.3. Lịch sử thành lập   

Bộ môn Khoa học cơ bản được thành lập vào ngày 01/12/2016 theo Quyết định số 1532/QĐ-CĐYT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên.

Tiền thân của Bộ môn Khoa học cơ bản là quản lý và giảng dạy các môn khoa học cơ bản của chuyên ngành Cao đẳng: Dược, Hộ sinh, Điều dưỡng gồm các môn: Toán, Vật lý đại cương lý sinh, Hóa học, Sinh học & di truyền, Anh văn, Tin học, Triết học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng. Năm 2016, để phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường đã tách ra thành 5 bộ môn gồm có: bộ môn Khoa học cơ bản, bộ môn Ngoại ngữ, bộ môn Tin học, bộ môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và bộ môn Mác-Lê nin.

Hiện nay, Bộ môn Khoa học cơ bản gồm 03 giảng viên trình độ thạc sĩ trong đó có 01 giảng viên chính, ngoài ra còn nhiều giảng viên thỉnh giảng có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy hiện đang kiêm nhiệm tại các phòng, ban, trung tâm trong và ngoài Nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Bộ môn Khoa học cơ bản thực hiện chức năng chính là giảng dạy các môn khoa học cơ bản (gồm: Toán, Vật lý đại cương lý sinh, Hóa học, Sinh học & di truyền, môn học tự chọn là Kỹ thuật soạn thảo văn bản), và nghiên cứu khoa học.

2.2. Nhiệm vụ

Bộ môn Khoa học cơ bản đảm nhiệm các nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy;

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến từng môn học;

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

-  Hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong tỉnh và trên cả nước thực hiện nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên của Bộ môn khoa học cơ bản.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Các bài liên quan