Giới thiệu

Ngày 18-08-2020

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Địa chỉ: Tầng 2 nhà đa năng, trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Điện thoại: 0979132380

1.2. Lãnh đạo phòng

1.3. Lịch sử thành lập  

          Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng nhà trường được thành lập theo Quyết định số 1531/QĐ-CĐYT ngày 01/12/2016 gồm 03 người, do một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Hiện tại, do yêu cầu công việc phòng đã được bổ sung nhân lực gồm 04 cán bộ.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

          Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý chuyên ngành về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng xây dựng, ban hành và triển khai các hoạt động về công tác thi, kiểm tra các môn học/mô đun, thi tốt nghiệp, thi tuyển vào trường và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định.

2.2. Nhiệm vụ

          2.2.1. Nhiệm vụ khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi hết học kỳ đúng qui chế của Bộ LĐTB&XH.

- Chủ trì tổ chức các loại hình thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần đối với các bậc, hệ trong Trường và các kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng; giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi trong các kỳ thi.

- Phối hợp với các Bộ môn tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi, lưu trữ và cung cấp đề thi theo đúng qui trình. Đề xuất trang thiết bị phục vụ quá trình thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

- Tham gia các lớp huấn luyện và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của công tác khảo thí.

2.2.2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, qui định và các kế hoạch cụ thể đảm bảo chất lượng đào tạo trong toàn trường. Tham gia các khóa đào tạo và bồi dưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo.

          - Xây dựng qui trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, bộ công cụ cho công tác tự đánh giá.

          - Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị tự đánh giá và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng, bộ môn, trung tâm theo các tiêu chuẩn và tiêu chí về “ Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng”.

          - Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Phối hợp với các đơn vị thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chí đảm bảo chất lượng của Trường.

          - Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

          - Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm: nghiên cứu, khảo sát và lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

          - Công bố các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên Website của nhà trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Các bài liên quan