Giới thiệu

Ngày 17-08-2020

Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

CHỨC NĂNG NGHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

 1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

- Địa chỉ: Tầng 1 – Khu nhà Hiệu bộ, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

1.2. Lãnh đạo phòng

1.3. Lịch sử thành lập   

- Năm 1989 Nhà trường thành lập phòng Quản lí học sinh.

- Năm 2006 khi Nhà trường nâng cấp lên hệ cao đẳng, phòng chính thức mang tên phòng Công tác Học sinh sinh viên 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh sinh viên.

- Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.

2.2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các phòng, ban, trung tâm và các bộ môn nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên trong nhà trường, đề xuất các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên .

- Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" vào đầu khóa, đầu năm học, cuối năm học.

 - Tổ chức các buổi ngoại khóa theo chuyên đề như: đạo đức pháp luật, văn hoá, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội…, trong phạm vi trường.

 - Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học.

 - Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế học sinh sinh viên tại và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

 - Là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên của Nhà trường.

 - Thành lập và tổ chức các câu lạc bộ đội, nhóm.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cá nhân của học sinh, sinh viên nhập học từ phòng Đào tạo, lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường trong suốt khoá học.

- Điểm danh học sinh, sinh viên, quản lý danh sách học sinh, sinh viên, thống kê học sinh sinh viên để báo cáo.

- Chỉ định Ban đại diện lớp học sinh, sinh viên lâm thời trong thời gian đầu khóa, và ra quyết định công nhận Ban đại diện lớp khi nhập học chính thức.

- Quản lý hoạt động ban cán sự lớp, theo dõi tình hình sinh hoạt định kỳ của giáo viên chủ nhiệm.

- Thống kê học sinh, sinh viên có thể miễn giảm học phí, học bổng (bao gồm học bổng khuyến khích học tập và các học bổng tài trợ), trợ cấp xã hội.

 - Thống kê các trường hợp học sinh, sinh viên không thuộc diện miễn giảm của Nhà trường nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có tinh thần vượt khó trong học tập để xét miễn giảm hoặc cấp học bổng khích lệ tinh thần học tập cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xét duyệt, học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức phát bằng cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức đón tiếp tân học sinh, sinh viên nhập học.

 - Quản lý website sinh viên.

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên: Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên, xác nhận học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, xác nhận lý lịch và các loại khác.

 - Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa người học với Hiệu trưởng. Tổ chức cho người học đánh giá môn học, đánh giá khóa học và đánh giá công tác quản lý, phục vụ của nhà trường

 - Thường xuyên kiểm tra học sinh, sinh viên thực hiện theo nội qui, qui chế học vụ.

- Tiếp đón và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của phụ huynh và học sinh, sinh viên.

- Thông báo cho địa phương và phụ huynh về những trường hợp sinh viên cá biệt, vi phạm qui chế bị đình chỉ học hoặc buộc thôi học.

- Chịu trách nhiệm huy động học sinh, sinh viên  tham gia các chương trình, lễ hội do Nhà trường tổ chức.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊNCác bài liên quan